867. Transpose Matrix(转置矩阵)

武培轩 2020年02月06日 230次浏览

题目描述

给定一个矩阵 A, 返回 A 的转置矩阵。

矩阵的转置是指将矩阵的主对角线翻转,交换矩阵的行索引与列索引。

示例 1:

输入:[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
输出:[[1,4,7],[2,5,8],[3,6,9]]

示例 2:

输入:[[1,2,3],[4,5,6]]
输出:[[1,4],[2,5],[3,6]]

提示:

 1. 1 <= A.length <= 1000
 2. 1 <= A[0].length <= 1000

思路

新建一个矩阵res,res[i][j]=A[j][i]

代码实现

package Array;

/**
 * 867. Transpose Matrix(转置矩阵)
 * 给定一个矩阵 A, 返回 A 的转置矩阵。
 * 矩阵的转置是指将矩阵的主对角线翻转,交换矩阵的行索引与列索引。
 */
public class Solution867 {
  public static void main(String[] args) {
    Solution867 solution867 = new Solution867();
    int[][] A = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
    int[][] res = solution867.transpose(A);
    for (int i = 0; i < res.length; i++) {
      for (int j = 0; j < res[i].length; j++) {
        System.out.print(res[i][j] + " ");
      }
      System.out.println();
    }
  }

  public int[][] transpose(int[][] A) {
    int col = A.length;
    int row = A[0].length;
    int[][] res = new int[row][col];
    for(int i = 0;i < row;i++){
      for(int j = 0;j < col;j++){
        res[i][j] = A[j][i];
      }
    }
    return res;
  }
}